• Opis kierunków kształcenia

    • Liceum Ogólnokształcące

    • Klasa służb mundurowych

     Przedmioty rozszerzone: chemia, geografia, język angielski 

     Przedmiot uzupełniający: edukacja obronna 

     Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy oprócz kształcenia ogólnego, przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani specyfiką służb mundurowych, którą przybliżą im przedmioty uzupełniające i zajęcia pozalekcyjne. Poznanie problematyki i specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe, ścieżki kariery zawodowej. 

     PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU KLASY:  

     kryminologia, kryminalistyka, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, studia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych i in. 

     Ucząc się w tej klasie możesz: 

     - poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych, 

     - uzyskać wysoką sprawność fizyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej, 

     - zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny, 

     - wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, 

     - brać udział w wyjazdach survivalowych, 

     - podnieść kompetencje językowe, 

     - uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, 

     - przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego
     i wojskowego. 

      

     Z życia klasy mundurowej:

      

     Pętla taktyczna GROM w Czerwonym Borze

     Nadanie stopni w klasach mundurowych

     W poszukiwaniu śladów Powstania Styczniowego

     Strzelnica

     Siłownia

     Pracownia chemiczna

      

                 

    • Liceum Ogólnokształcące

    • Klasa pedagogiczno-opiekuńcza 

     Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie 

     Przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii i pedagogiki

     PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU KLASY:  

     psychologia, pedagogika, kryminologia ,psychokryminalistyka, logopedia, coaching, 

     kognitywistka i komunikacja, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), 

     nauki o rodzinie, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna,  

     filologia polska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, edytorstwo, wiedza o teatrze. 

     Ucząc się w klasie o profilu pedagogiczno-opiekuńczym będziesz: 

     - kształtować umiejętności z zakresu komunikacji, kierowania swoim rozwojem i emocjami; 

     - rozwijać tolerancję i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka; 

     - zdobywać wiedzę z dziedziny pedagogiki i psychologii, biologii i socjologii; 

     - uczestniczyć w szkoleniach, z zakresu profilaktyki uzależnień; 

     - doskonalić umiejętności niezbędne w pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; 

     - kształcić umiejętność prowadzenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych; 

     - rozwijać zainteresowania poprzez wyjścia do placówek opiekuńczo – wychowawczych  
       i oświatowych, takich jak: przedszkola, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy opieki, 
       poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice socjoterapeutyczne, 
       zakłady karne i inne; 

     - brać udział w spotkaniach psychologicznych; 

     - angażować się w pracę wolontariatu; 

     - uczestniczyć w zajęciach profilowanych z zakresu literatury i teatru. 

      

     Dzień z życia klasy pedagogiczno-opiekuńczej:


     Dzień Języków Obcych

     Odwiedziny w Domu z Sercem

      

                 

    • Liceum Ogólnokształcące

    • Klasa ratownicza

     Przedmiot uzupełniający: podstawy ratownictwa

     Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera, ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby zaznajomić młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wytrenować przeprowadzanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:

     -uczeń pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,

     -nabędzie wiedzę o sposobach niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach

     -pozna sposoby niesienia pierwszej pomocy w terenie,

     -nauczy się promować zdrowie i zdrowy styl życia,

     -uczniowie zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego,

     -przyswoją terminologię medyczną i procedury przedmedyczne,

     -wytrenują umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych,

     -wykształcą w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się ratownik,

     -zrozumieją wagę poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

     W ramach kształcenia prowadzone będą zajęcia w specjalistycznych placówkach, takich jak laboratoria analityczne, szpital, sanepid, pracownia mikrobiologii. Uczniowie zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami diagnostyki: obrazowej, laboratoryjnej i sanitarno-epidemiologicznej.

     Klasa o tym profilu przygotowuje do podjęcia nauki na uczelniach wyższych w szczególności na kierunkach: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, pielęgniarstwo, dietetyka.

     Zajęcia z podstaw ratownictwa

     Dni rodziny

     Obóz klasy ratowniczej w Balikach

      

                 

    • Technik budownictwa

    • Przedmiot rozszerzony: fizyka 

     MOŻLIWOŚCI STUDIOWANIA PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM BUDOWLANEGO: 

     budownictwo ogólne, budownictwo dróg i mostów, architekturę wnętrz, inżynierię środowiska, gospodarkę przestrzenną. 

     Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli, sporządzania dokumentacji kosztorysowej oraz przetargowej. 

     W trakcie nauki uczniowie mają możliwość skorzystania z zagranicznych praktyk oraz zdobywają kwalifikacje
     w zawodzie technik budownictwa, potwierdzone dyplomem: 

     BUD. 12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 

     BUD. 14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. 

     Ucząc się w technikum budowlanym zdobędziesz praktyczny i poszukiwany na rynku pracy zawód, nauczysz się

     - prowadzenia robót budowlanych;  

     - opracowania dokumentacji budowlanej;  

     - kierowania i zarządzania zespołem; 

     - posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonywania rysunków budowlanych; 

     - sporządzania obmiarów; 

     - wykonywania kalkulacji i kosztorysów; 

     - planowania przestrzennego; 

     - przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów; 

     - posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w budownictwie; 

     - prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

     - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i nabędziesz umiejętności praktycznych. 

      

     Dzień z życia technikum budowlanego:

     Praktyki w Hiszpanii 

     Konkurs Kielnią murowane

     Praktyki zawodowe w Niemczech

     Dzień Budowlańca

     XXXI Olimpiada wiedzy i umiejętności budowlanych

                 

    • Technik logistyk

    • Przedmiot rozszerzony: geografia  

     Kurs operatora wózka widłowego

     Opis zawodu :  

     Technik logistyk zajmuje się planowaniem , organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta . Wykonuje czynności związane z obsługą magazynów i organizacją  transportu, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. 

     Praca logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi. 

     Technik logistyk to zawód przyszłością , logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. 

     Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań :  

     • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 
     • monitorowania poziomu i stanu zapasów; 
     • obsługi programów magazynowych; 
     • prowadzenia dokumentacji magazynowej; 
     • planowania procesów transportowych; 
     • organizacji procesów transportowych; 
     • dokumentacji procesów transportowych; 

     Kwalifikacje zawodowe 

     W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik logistyk: 

     •  SPL.01 Obsługa magazynów 
     •  SPL.04 Organizacja transportu 

     Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika logistyka 

     podjęcie pracy w przedsiębiorstwach: produkcyjnych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, działach sprzedaży, komunikacji miejskiej, terminalach kolejowych, portach morskich, lotniskach, agencjach celnych, transporcie międzynarodowym, handlu elektronicznym, obsłudze klientów, dystrybucji, jednostkach samorządu terytorialnego. 

     Z życia technika logistyka:

     Logistyka w praktyce - odwiedziny w FORTE

     Gala rozdania certyfikatów Akademii Przedsiębiorczości SGGW w Warszawie

     Olimpiada Logistyczna

                 

    • Technik informatyk

    • Przedmiot rozszerzonyinformatyka 

     Opis zawodu:  

     Technik informatyk potrafi:  

     • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi; 
     • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych; 
     • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą na różnych technologiach; 
     • konfigurować urządzenia sieciowe typu: router, switch; 
     • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL; 
     • korzystać z języków programowania; 
     • obsługiwać oprogramowanie użytkowe; 
     • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie; 
     • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe). 

      

     Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

     W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, potwierdzone dyplomem: 

     INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. 

     INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

     Absolwent szkoły, prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. 

     Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika informatyka 

     • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne; 
     •  przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe, w sposób stacjonarny i on-line; 
     •  przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi; 
     •  przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych; 
     • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line; 

     Dzień z życia technika informatyka:

     Pracowania komputerowa

     Konkurs informatyczny "Pix Programming Challenge PL 2019"

     Dzień Informatyka

     Targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej PGA

     Technikum Informatyczne promuje swój kierunek

                 

    • Technik pojazdów samochodowych

    • Przedmiot rozszerzony: język angielski

     Kurs prawa jazdy kategorii B

     Kurs spawacza

     Praktyki zagraniczne

     Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną przede wszystkim z zakresu budowy, diagnostyki, naprawy oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. Ocenia stan techniczny pojazdu oraz jego zespołów i podzespołów. Korzysta z norm i katalogów technicznych, umie wykonać dokumentację techniczną (opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki techniczne). Potrafi zorganizować i nadzorować proces obsługi i naprawy pojazdu oraz kontrolować jakość wykonanej usługi. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdu. Posługuje się oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu oraz potrafi wykonać kalkulację kosztów wykonanej usługi. 

     Uczeń w  toku nauczania jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w ramach dwóch kwalifikacji: 

     MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

     MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

     Możliwości zatrudnienia: 

     • warsztaty obsługowo-naprawcze; 
     • autoryzowane serwisy samochodowe; 
     • stacje obsługi i kontroli pojazdów; 
     • fabryki i montownie aut; 
     • przedsiębiorstwa transportu samochodowego; 
     • zakłady likwidacji i recyklingu pojazdów; 
     • salony sprzedaży samochodów, części samochodowych; 
     • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego, dotyczącego motoryzacji; 
     • instytucje ewidencji pojazdów; 
     • firmy zarządzające i obsługujące floty pojazdów; 
     • prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

      

      Z życia technika pojazdów samochodowych:

     Finał Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

     Zlot Samochodów Klasycznych i zabytkowych

     Uczniowie „Rubinka” na stażu w Niemczech

     Druk 3D

     Warsztaty

                 

    • Technik usług fryzjerskich

    • Przedmiot rozszerzony: biologia 

     Możliwości studiowania po ukończeniu kierunku: 

     Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, Wizaż i stylizacja 

      Technik usług fryzjerskich to kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa. Absolwent tego kierunku potrafi poprowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym. Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie, potwierdzonych dyplomem: 

     FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

     FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

      

      Absolwent po ukończeniu technikum usług fryzjerskich będzie umiał: 

     - prowadzić konsultacje z klientem lub klientką dotyczące zakresu usługi fryzjerskiej; 

     - wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów i brody; 

     - wykonywać zabiegi chemiczne włosów; 

     - wykonywać strzyżenie włosów; 

     - wykonywać stylizację fryzur; 

     - wykonywać projekty fryzur. 

     PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA: 

     salony fryzjerskie i berberskie; akademie urody; firmy zajmujące się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjaliści ds. reklamy i marketingu; firmy reklamowe i marketingowe (branży fryzjerskiej i kosmetycznej) jako styliści, wizażyści; prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji włosów do: sesji zdjęciowych, pracy na potrzeby teatru, filmu, charakteryzacji, pokazów mody; prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego. 

      

     Z życia klasy technik usług fryzjerskich:

     Pracownia fryzjerska

     Konkurs Fryzur Artystycznych

     X Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej

     Z wizytą u przedszkolaków 

                 

    • Technik technologii drewna

    • klasa pod patronatem

     Fabryki Mebli FORTE S.A. 

     Przedmiot rozszerzony: chemia 

     Możliwości studiowania po ukończeniu kierunku

     meblarstwo, przetwórstwo drewna, leśnictwo, inżynieria produkcji, inżynieria przemysłowa, zarządzanie i in. 

     Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Steruje procesem pozyskiwania, obróbki oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych,  zapobiega  szkodliwym działaniom czynników biotycznych i atmosferycznych na surowce i materiały drzewne. 

      W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna, potwierdzone dyplomem: 

     DRM. 04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych . 

     DRM. 08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych. 

     Patronat FORTE gwarantuje praktyczną, ciekawą i dającą perspektywy naukę:

     • stypendia semestralne

     • gwarantowane zatrudnienie w FORTE

     • zajęcia specjalistyczne na terenie zakładu

     • atrakcyjne wycieczki i konkursy

     • wyjazdy studyjne na SGGW, karty rabatowe, nagrody rzeczowe

     Ucząc się w technikum technologii drewna przygotujesz się do pracy w działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach: 

     • kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu; 
     • pracownik działu produkcyjnego; 
     • technik laborant, technolog; 
     • technik konstruktor, projektant; 
     • operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych; 
     • rzeczoznawca, konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami drewnopochodnymi. 

      

     Przykładowe miejsca pracy: 

      zakłady przemysłu meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej, zakłady renowacji mebli; 

     • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna; 
     • działy techniczno-produkcyjne; 
     • laboratoria zakładowe i branżowe; 
     • biura projektowe przemysłu drzewnego i meblarskiego; 
     • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

      

     Z życia technika technologii drewna:

     Konkurs Najlepszy w zawodzie pod patronatem F. M. Forte S.A

     Odwiedziny w FORTE

     Konkurs "Wyczarowane z drewna"

     Pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej dla Technikum Technologii Drewna

                 

    • Technik elektryk

    • Przedmiot rozszerzony: fizyka 

     Opis zawodu :  

     Technik elektryk  zajmuje się: 

     - montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych; 

     - projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych; 

     - montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; 

     - instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych; 

     - wykonywaniem przeglądów technicznych; 

     - konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; 

     - konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; 

     - wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji. 

     Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań :  

     • projektowania systemów zarządzania energią w nowoczesnych budynkach i mieszkaniach; 
     • montowania sterowników oświetlenia, żaluzji, monitoringu, alarmów, klimatyzacji, wentylacji; 
     • lokalizowania uszkodzeń, dokonywania napraw, konserwacji instalacji w „inteligentnych domach”; 
     • sterowania urządzeniami w technologii bezprzewodowej; 
     • wykonywania przyłączeń urządzeń elektrycznych do inteligentnych domów; 
     • wykonywania prac montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów  w „inteligentnych domach”; 
     • konserwacji i naprawy układów automatyki. 

     W ramach tego kierunku uczniowie zostaną zapoznani z nowoczesnymi technologiami z zakresu odnawialnych źródeł energii, tj. fotowoltaika, energia z wnętrza ziemi, rekuperacja, energia wiatrowa, biomasa.  

     Kwalifikacje zawodowe 

     W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik elektryk, udokumentowane dyplomem. 

     • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 
     • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 

     Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika elektryka 

     • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; 
     • w pionach głównego energetyka; 
     • w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej;  
     • w zakładach usługowych; 
     • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny; 
     • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych); 
     • w firmach handlowych, zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego; 
     • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe; 
     • prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

      

                  

    • Branżowa szkoła I stopnia

    • Mechanik pojazdów samochodowych 

     Absolwent kierunku samodzielnie realizuje zadania związane z oceną stanu technicznego pojazdów, diagnostyką ich zespołów i podzespołów oraz wykonaniem wymaganych napraw. Zna budowę i zasady funkcjonowania poszczególnych układów i mechanizmów. Korzysta z norm i katalogów technicznych oraz potrafi wykonać dokumentację techniczną. Posiada wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych. 

     Możliwości zatrudnienia

     • warsztaty samochodowe; 
     • autoryzowane serwisy samochodowe; 
     • stacje obsługi i kontroli pojazdów; 
     • fabryki i montownie aut; 
     • przedsiębiorstwa transportu samochodowego; 
     • zakłady likwidacji i recyklingu pojazdów; 
     • prowadzenie własnej działalności zawodowej. 

     Uczeń w  toku nauczania jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w ramach kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

     Z życia mechanika pojazdów samochodowych:

     Dzień Mechanika Pojazdów Samochodowych

     Druk 3D

     Warsztaty

                 

    • Branżowa Szkoła II Stopnia

    • Technik Transportu Drogowego 

     Opis zawodu 

     Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację, dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E. 

     Transport drogowy stanowi obecnie dominującą gałąź transportu lądowego w obszarze przewozów krajowych jak i międzynarodowych. 

     Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań: 

     • dobierać środki transportu drogowego do wykonywanych usług transportowych; 
     • prowadzić pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o transporcie drogowym, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E; 
     • posługiwać się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego; 
     • wykonywać czynności kontrolno-obsługowe pojazdów i zespołu pojazdów; 
     • użytkować środki transportu drogowego, korzystając z urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych; 
     • wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą środków transportu drogowego; 
     • oceniać stan techniczny oraz jakość wykonanej naprawy środków transportu drogowego; 
     • planować prace, dotyczące przewozu drogowego towarów i ładunków; 
     • organizować przewóz drogowy osób, zwierząt i rzeczy; 
     • sporządzać dokumentację przewozową oraz kalkulację kosztów transportu drogowego; 
     • sporządzać dokumentację związaną z obsługą podróżnych; 
     • szacować i obliczać koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego; 
     • stosować przepisy prawa, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; 
     • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 
     • przestrzegać przepisów prawa w zakresie realizacji usług transportowych. 

      

     Kwalifikacje zawodowe 

     •  TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego. 
     •  TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego. 

      

     Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika transportu drogowego 

     • Absolwent może uzyskać zatrudnienie jako : 
     • pracownik w firmach spedycyjnych; 
     • osoba nadzorująca pracę kierowców; 
     • pracownik w firmach transportowych; 
     • kierowca zawodowy w zakresie przewozu osób i rzeczy; 
     • pracownik ds. transportu w różnego rodzaju instytucjach. 

      

                 

    • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczna)

    • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą  kształcącą w trybie zaocznym.

     Jest propozycją dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

     Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Tym bardziej, że jednocześnie z nauką w Liceum dla dorosłych można kształcić się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych umożliwiających zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu.

     Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.

           Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie III etapu kształcenia. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

     • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek po 15.00 i sobota , około dwa razy w miesiącu)
     • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS innych instytucji wg. własnych potrzeb.
     • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
     • Wymagane dokumenty: - oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie),  2 zdjęcia

      

                

    • Szkoła policealna (zaoczna)

    • Technik usług kosmetycznych

               Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych. Odbiorcy tych usług są grupą konsumentów bardzo wymagających. Narzuca to na sektory tej branży związane z kosmetyką ciągły i nieustanny rozwój, wprowadzanie innowacji kosmetycznych i technologicznych oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług. Jednocześnie wskazuje to na specyfikę tego zawodu, który można określić jako prężnie i dynamicznie rozwijający się. Zdecydowanie jest to zawód dla ludzi pragnących rozwoju i lubiących wyzwania. Specyfika tego zawodu polegająca na kontakcie z ludźmi narzuca również na osobę pracującą bezwzględną potrzebę posiadania szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej.

      

     Zobacz naszą pracowanię kosmetyczną

      

               Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

     · przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

     · wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

     · udzielania porad kosmetycznych;

     · organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.