• Historia szkoły została stworzona na podstawie Kalendarium Zespołu Szkół Nr 1 opracowanego przez mgr inż. Grzegorza Jasionowskiego - wieloletniego dyrektora szkoły.

  Karty historii od 29.02.2020 r. współtworzy społeczność Rubinka zapisując na bieżąco wydarzenia mające istotny wpływ na rozwój szkoły.

 • Historia Szkoły

   • 31.08.1964 r.
    • Początki

     Początki

     Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem Nr SZ2 11/33/64 z dnia 31 sierpnia 1964 r. powołuje do istnienia Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej i Technikum Mechaniczne dla Pracujących dla uczniów kończących naukę w istniejącej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Karola Świerczewskiego 51 (obecnie 3 Maja,  aktualnie budynek administruje Starostwo Powiatowe), Warsztaty Szkolne mieszczą się w budynku przy ulicy Różańskiej 12.

     Fot. Pierwszy budynek szkoły. (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1964 r.
    • Pierwszy dyrektor szkoły

     Pierwszy dyrektor szkoły

     Nominacje na stanowisko pierwszego dyrektora szkoły otrzymuje mgr Kazimierz Kuźba, wicedyrektorem zostaje mgr inż. Henryk Skibniewski, kierownictwo warsztatów szkolnych obejmuje Maciej Jarosiewicz.

     Szkoła dokonuje pierwszego naboru do klas technicznych w wyniku, którego naukę rozpoczyna ok. 70 uczniów klasy Technikum Elektrycznego o specjalności - elektrotechnika przemysłowa i ok. 60 słuchaczy Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem. Jednocześnie w szkole uczy się ok. 600 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o różnych zawodach.

     Fot. Pierwszy  budynek warsztatów szkolnych. (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1964 r.
    • Technikum Elektryczne

     Technikum Elektryczne

     Utworzone zostają 2 klasy  Technikum Elektrycznego o specjalności elektrotechnika przemysłowa. Szkoła dokonuje naboru 75 uczniów chcących zdobyć wykształcenie średnie techniczne. Zawody związane z przemysłem elektrotechnicznym były bardzo popularne wśród młodzieży. Po ukończeniu technikum można było podjąć bezpośrednio atrakcyjną pracę w licznie powstających na terenie Ostrowi Mazowieckiej zakładach pracy lub też po zdaniu egzaminów wstępnych i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ze strony dyrektora szkoły kontynuować naukę  na wyższych  studiach technicznych.

     Ponadto w nowoutworzonej szkole funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: elektromonter, elektromechanik, ślusarz, tokarz, hydraulik, krawiec, budowlaniec.

     Fot. Uczniowie Technikum Elektrycznego podczas uroczystości szkolnych. (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1966 r.
    • Otwarcie nowego budynku szkoły

     Otwarcie nowego budynku szkoły

     Szkoła z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 966 - 1966 otrzymuje nowy własny budynek dydaktyczny przy ul. Polnej (obecnie Rubinkowskiego 8). Odbywa się uroczyste otwarcie nowego budynku z udziałem przedstawicieli władz państwowych i oświatowych oraz powiatowych i miejskich. W tym samym roku zostaje utworzona pod opieką pani Barbary Dąbkowskiej nowa biblioteka szkolna z ciekawym i obszernym zbiorem woluminów.

     Dyrekcja szkoły podejmuje starania o rozpoczęcie budowy nowych warsztatów szkolnych przy ul. Polnej obok nowej siedziby szkoły.

     Fot. Nowy budynek szkolny przy ul. Polnej  (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1967 r.
    • Technikum Mechaniczne

     Technikum Mechaniczne

     Utworzone zostaje Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem na podbudowie szkoły podstawowej, do którego zostaje dokonany nabór 30 uczniów.

     Fot. Uczniowie Technikum Mechanicznego na zajęciach praktycznych (fot. B. Pomieszcz)

   • Maj 1969 r.
    • Pierwszy egzamin maturalny

     Pierwszy egzamin maturalny

     W murach nowego budynku szkoły odbywa się pierwszy egzamin maturalny, który zdają uczniowie Technikum Elektrycznego. Do egzaminu przystępuje 59 abiturientów.

     Fot. Egzamin maturalny z języka polskiego (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1969 r.
    • Dalsza rozbudowa budynku szkoły

     Dalsza rozbudowa budynku szkoły

     Zmiany na stanowisku dyrektora szkoły i kierownika warsztatów szkolnych. Dyrektorem szkoły zostaje dr inż. Zbigniew Dziadosz, kierownikiem warsztatów szkolnych inż. Stanisław Modzelewski. Trwa budowa nowego budynku warsztatów szkolnych oraz porządkowanie terenu wokół szkoły, na którym powstają boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną i koszykówą.

     Fot. Absolwenci Technikum Elektrycznego z dyrektorem i nauczycielami rok 1969 (fot. B. Pomieszcz)

   • 29.12.1972 r.
    • Pierwsza nazwa szkoły

     Pierwsza nazwa szkoły

     Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nadaje szkole nazwę ,,Technikum Elektryczne im. Bojowników o Wolność i Demokrację”.

     Fot. Występ zespołu muzyczno-wokalnego podczas uroczystości (fot. B. Pomieszcz)

   • 15.04.1973 r.
    • Sztandar

     Sztandar

     Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Ostrowski Oddział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W tym samym dniu zostaje oddany do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych.

     Fot. Uroczystość przekazania sztandaru szkole. (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1974 r.
    • Zmiana nazwy szkoły

     Zmiana nazwy szkoły

     Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w związku z tworzeniem w szkole nowych kierunków i specjalności zostaje zmieniona nazwa szkoły i tak od tej pory nosi ona nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Utworzono nowy typ szkoły 4-letnie Liceum Mechaniczne.

     Fot. Emblemat szkoły niesiony podczas uroczystości obchodów  1 Maja (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1980 r.
    • Przyłączenie szkół

     Przyłączenie szkół

     Na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce włączono w skład Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 1 dwie szkoły: Technikum Rolnicze dla Pracujących i Zasadniczą Szkołę Rolniczą, które swoją siedzibę miały w Ostrowi Mazowieckiej przy ul Duboisa i były filiami Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Lubiejewie.

     Fot. Egzamin maturalny. Od lewej: mgr Krystyna Śledziewska, mgr Krystyna Wilczewska, dr inż. Zbigniew Dziadosz, inż. Adam Świderski, mgr Mirosław Krzywicki ( fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1986 r.
    • Nowe kierunki kształcenia

     Nowe kierunki kształcenia

     Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce następuje przeniesienie Technikum Rolniczego dla Pracujących i Zasadniczej Szkoły Rolniczej do Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Lubiejewie. Powstaje nowy kierunek techniczny-Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budowlana.

     Fot. Uczniowie Technikum Budowlanego i zsz  zajęcia praktyczne realizowali w szkole na budowie budynku dydaktycznego B. (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1987 r.
    • Technikum Elektroniczne

     Technikum Elektroniczne

     Zostaje wprowadzony kolejny nowy kierunek kształcenia Technikum Elektroniczne. Kierunek ten jest bardzo popularny wśród absolwentów szkół podstawowych, liczba chętnych do nauki na tym kierunku przekracza, i to znacznie, możliwości organizacyjne szkoły.

     Fot. Uczniowie Technikum Elektronicznego na zajęciach praktycznych (fot. B. Pomieszcz)

   • Rok 1988 r.
    • Budowa budynku B

     Budowa budynku B

     Staraniem dyrektora szkoły dr. inż. Zbigniewa Dziadosza zostaje rozpoczęta budowa nowego budynku dydaktycznego B, w którym mają być ulokowane nowe pracownie techniczne.

     Fot. Fundamenty  budynku dydaktycznego B. ( fot. B. Pomieszcz )

   • 1992/1993 r.
    • Pierwsza pracowania komputerowa

     Pierwsza pracowania komputerowa

     Zostaje uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa i zostaje zakupione na warsztaty szkolne nowe oprzyrządowanie dla kierunku samochodowego. Zostają również oddane do użytku dwa piętra budynku dydaktycznego B, którego budowa rozpoczęła się w 1988 roku.

     Fot. Pierwsza pracownia komputerowa. ( fot. B. Pomieszcz)

   • 4-5.06.1994 r.
    • 30 - lecie szkoły

     30 - lecie szkoły

     Szkoła obchodzi Jubileusz 30 - lecia istnienia, z tej okazji odbywa się I Zjazd Absolwentów, w którym uczestniczy ponad 300 absolwentów.

     Fot. Uczestnicy I Zjazdu Absolwentów  (fot. B. Pomieszcz)

   • 01.09.1996 r.
    • Powstanie Liceum Ogólnokształcącego

     Powstanie Liceum Ogólnokształcącego

     Powstaje nowy typ szkoły 4-letnie Liceum Ogólnokształcące, dokonano naboru do dwóch klas pierwszych. Szkoła w ten sposób wychodzi na przeciw zmianom strukturalnym w szkolnictwie. Coraz więcej młodzieży wybiera kierunki kształcenia ogólnego niż technicznego czy zawodowego.

     Fot. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego podczas występów z okazji Dnia Edukacji Narodowej (fot. B. Pomieszcz)

   • 1.09.1998 r.
    • Rekordowa liczba uczniów w szkole

     Rekordowa liczba uczniów w szkole

     W szkole uczy się 1564 uczniów, w tym: 801 - w technikum, 389 - w liceum ogólnokształcącym, 374 - w zasadniczej szkole zawodowej. Jest to rekordowa liczba uczniów w całej historii istnienia szkoły.

     Fot. Wygląd szkoły na przełomie wieków XX i XXI.( fot. G. Jasionowski)

   • Maj 2005 r.
    • Nowa matura oraz termomodernizacja budynku B

     Nowa matura oraz termomodernizacja budynku B

     Egzamin maturalny, tzw. ,,starą maturę” zdają po raz ostatni uczniowie 5-letniego Technikum, jednocześnie tzw. ,,nową maturę” zdają po raz pierwszy uczniowie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego, która w sposób zasadniczy różni się od dotychczasowych egzaminów maturalnych.

     Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci 5-letnich techników tym samym w szkole pozostają tylko uczniowie z nowego systemu szkolnego.

     Zostaje przeprowadzona termomodernizacja budynku dydaktycznego B (wymiana okien, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji) co znacznie poprawiło warunki pracy w okresie zimowym oraz wydatnie podniosło estetykę budynku.

     Fot. Budynek dyd.  B po wykonaniu termomodernizacji ( fot. G. Jasionowski)

   • 2007 r.
    • Nowy kierunek - Technikum Drogownictwa

     Nowy kierunek - Technikum Drogownictwa

     Zostaje utworzony nowy kierunek kształcenia - Technikum Drogownictwa.

     Naukę w pierwszych klasach rozpoczęło 360 uczniów w 13 oddziałach 5-LO, 1-LP, 5-Tech. W sumie LO-140, Technikum-153, LP-30, ZSZ-64, TU dla dorosłych-30. Daje się już jednak zauważyć znaczny spadek liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych a w szczególności w liceum profilowanym.

     Fot. Uczniowie podczas uroczystości szkolnych 2007/2008 ( fot. R. Wąsik)

   • 2007 r.
    • Zmiany kadrowe w szkole

     Zmiany kadrowe w szkole

     2 stycznia Zarząd Powiatu w Ostrowi Maz. powierza pełnienie obowiązków dyrektora mgr inż. Grażynie Czyronis, która dotychczas pełniła funkcję w-ce dyrektora ds. dydaktycznych.

     2 lipca Dyrektorem szkoły w drodze konkursu zostaje wybrany mgr inż. Grzegorz Jasionowski, który dotychczas pełnił funkcję z-cy kierownika warsztatów szkolnych.

     Wicedyrektorem ds. dydaktycznych zostaje mgr Irena Kalinowska, ds. wychowawczych funkcje nadal sprawuje mgr Ewa Mrowiec.

     Fot. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 ( fot. R. Wąsik)

   • 10.06.2008 r.
    • Podsumowanie Powiatowego Roku Sportowego

     Podsumowanie Powiatowego Roku Sportowego

     Szkoła jest gospodarzem spotkania sportowców w ramach podsumowania Powiatowego Roku Sportowego. Gościmy wielu zawodników i ich trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego z terenu powiatu. Niestety, na sukces w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży szkoła musi jeszcze poczekać kilka lat.

     Fot. Część artystyczna podczas podsumowania POM (fot. G. Jasionowski)

   • 01.09.2008 r.
    • Nowe kierunki kształcenia w Technikum i ZSZ

     Nowe kierunki kształcenia w Technikum i ZSZ

     Nowy rok szkolny rozpoczyna się bardzo pomyślnie. Naukę w pierwszych klasach będzie kontynuowało 440 uczniów w 15 oddziałach 5-LO, 1-LP, 7-Tech. W szkole uczy się 1193 uczniów i słuchaczy w tym: liceum ogólnokształcące - 346, liceum profilowane - 129, technikum - 487, zasadnicza szkoła zawodowa - 180, technikum uzupełniające dla dorosłych - 51.

     Zostają utworzone nowe kierunki kształcenia: Technikum Informatyczne, Technikum Logistyczne, Liceum Ogólnokształcące - sportowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

     Powstają dwie nowe pracownie kształcenia zawodowego dla zawodu fryzjer.

     Fot. Pracownia informatyczna" (fot. R. Wąsik)

   • 05.01.2009 r.
    • Remont sali gimnastycznej

     Remont sali gimnastycznej

     Rozpoczął się remont generalny wnętrz sali gimnastycznej, która praktycznie od początku oddania jej do użytku nie była gruntownie remontowana. Zmieniono dotychczasowy układ funkcjonalny Sali gimnastycznej, adaptując korytarz na widownię. Nakłady finansowe to prawie 90 000 PLN.

     Fot. Lekcja w-f na wyremontowanej sali gimnastycznej. (fot. G. Jasionowski)

   • 25.05.2009 r.
    • Sympozjum naukowe - Rotmistrz Witold Pilecki w piekle XX wieku

     Sympozjum naukowe - Rotmistrz Witold Pilecki w piekle XX wieku

     Szkoła jest inicjatorem i  organizatorem sesji historycznej pt.,, Rotmistrz Witold Pilecki w piekle XX wieku”.  Było to wydarzenie niezwykłe z racji tego, że poświęcone w całości losom jednego z najodważniejszych ludzi okresu II wojny światowej, mowa tu o rtm. Witoldzie Pileckim. Sesja ta była również wielkim wydarzeniem z uwagi na fakt, że wzięło w niej udział wielu znamienitych gości. Wymienić tu należy: prof. Władysława Bartoszewskiego, prof. Wiesława Jana Wysockiego – znanego historyka i autora książek o rtm. Witoldzie Pileckim, Ryszarda Bugajskiego – reżysera filmowego i teatralnego, twórcę filmu o śmierci rtm. W. Pileckiego, prof. Czesława Dobrońskiego – historyka pochodzącego z Ostrowi Maz. Wśród zaproszonych prelegentów obecny był również syn rotmistrza p. Andrzej Pilecki.

     Fot. szkolne archiwum

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 30.05.2009 r.
    • 45-lecie szkoły

     45-lecie szkoły

     Obchody Jubileuszu 45-lecia szkoły, z tej okazji odbywa się IV Zjazd Absolwentów Szkoły. Z okazji jubileuszu ukazuje się pierwsze poważne opracowanie albumowe, ukazujące wydarzenia szkolne na przestrzeni jej 45 lat istnienia. Album ,,Ocalić od zapomnienia” ukazał się w nakładzie 600 egzemplarzy.

   • Luty 2010 r.
    • Nowe pracownie dydaktyczne

     Nowe pracownie dydaktyczne

     Szkoła wzbogaciła się o nowe pracownie: do nauki fryzjerstwa i informatyczną. Na potrzeby pracowni zaadoptowano dwa nieużywane pomieszczenia w budynku warsztatów szkolnych.

     Fot. Zajęcia praktyczne w nowej pracowni fryzjerskiej. (fot. T. Falkowski)

   • Marzec 2010 r.
    • Przebudowa placu przed szkołą

     Przebudowa placu przed szkołą

     Zostaje rozpoczęta przebudowa placu i parku przed wejściem głównym do budynku szkoły. Całą koncepcję zagospodarowania terenu wykonano według projektu dyrektora szkoły. Zmieniono całkowicie aleję główną, wydzielając aleje dla pieszych i drogę dojazdową dla pojazdów samochodowych. Powstał też zupełnie nowy park przyszkolny, gdzie nasadzono wiele drzew i krzewów. W roku 2014 z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły dosadzono kolejne drzewa, których dokładnie jest 50 szt. Są to lipy, klony, dęby, świerki, modrzewie, brzozy. W parku szkolnym znajduje się wyjątkowe bo najstarsze drzewo, którym jest jabłoń, licząca sobie ok. 70 lat.  Całkowity koszt wykonania przebudowy wyniósł ponad 100 000 PLN.

     Fot. Rozpoczęcie prac przy nowym parku szkolnym. (fot. G. Jasionowski)

   • 20.04.2010 r.
    • Otwarcie strzelnicy

     Otwarcie strzelnicy

     Uroczyste otwarcie strzelnicy do broni pneumatycznej. Jest to jedyny taki obiekt na terenie powiatu ostrowskiego, znajdujący się w budynku szkoły. Strzelnica powstała z myślą o klasach mundurowych, które rozpoczną swoje funkcjonowanie w szkole od 1.wrzesnia 2010 r. Uroczystość zgromadziła wielu entuzjastów sportów strzeleckich. Polski Związek Strzelectwa Sportowego reprezentował pan Włodzimierz Gałecki – rzecznik Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ( absolwenta naszej szkoły , matura-1976 ), który podarował szkole sportowe karabinki pneumatyczne. Strzelnica wykonana została systemem gospodarczym bez angażowania jakiejkolwiek firmy zewnętrznej. Wszystkie prace wykonali uczniowie wraz z nauczycielami warsztatów szkolnych.

     Fot. szkolne archiwum

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 25.05.2010 r.
    • „Dąb Pamięci” na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej

     „Dąb Pamięci” na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej

     Odbyła się uroczystość posadzenia dębu katyńskiego, upamiętniającego mord na polskich oficerach w Katyniu. W ten oto sposób szkoła dołączyła do ogólnopolskiego programu „ Katyń – ocalić od zapomnienia”, nad którym patronat objął Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Głównym założeniem programu jest posadzenie w parkach, na skwerach itp. 21473 „Dębów Pamięci” , w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli jeden dąb – jedno nazwisko z listy katyńskiej. Posadzony w tym dniu dąb upamiętnia por. Stefana Napieralskiego, zamordowanego w Katyniu. Posadzenia dębu dokonali p. Starosta Zbigniew Kamiński i dyrektor szkoły p. Grzegorz Jasionowski.

     Fot. szkolne archiwum 

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 01.09.2010 r.
    • Nowe klasy w Liceum Ogólnokształcącym

     Nowe klasy w Liceum Ogólnokształcącym

     W szkole powstają nowe kierunki i specjalności : W liceum ogólnokształcącym jest to klasa sportowa i służb mundurowych. Klasa mundurowa cieszy się dużą popularnością, na jedno miejsce jest 4 kandydatów. Po raz pierwszy utworzone zostaje technikum usług fryzjerskich. W sumie w klasach pierwszych naukę rozpocznie 369 uczniów w tym: LO – 4 klasy, LP – 1 klasa, Technikum – 6 klas, ZSZ – 2 klasy a wszystkich uczniów w szkole jest 1070.

     Przestają istnieć warsztaty szkolne, których forma organizacyjna  funkcjonowała w szkole przez 46 lat. Odbywało się tam głównie kształcenie praktyczne. Cały proces dydaktyczny opierał się na produkcji różnych części dla kooperujących z warsztatami firm  i świadczeniu usług dla usługodawców.  Wprowadzona w roku 2010 ustawa o finansach publicznych całkowicie przekreśliła prowadzenie działalności gospodarczej takim jednostkom jak warsztaty szkolne. W miejsce zlikwidowanych warsztatów szkolnych utworzone zostaje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jako jeden z typów placówek oświatowych wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1. Praktyczna nauka zawodu odbywa się od tej pory w oparciu o wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Tym samym rozpoczyna się proces modernizacji kształcenia praktycznego. Systematycznej przebudowie ulegają poszczególne działy produkcyjne warsztatów na pracownie szkoleniowe, w których realizowane są zajęcia praktyczne. Proces przechodzenia z systemu produkcyjnego na ćwiczenia praktyczne został rozłożony na kilka lat. Wymagało to ogromnego wysiłku finansowego i organizacyjnego, aby dostosować wszystkie pomieszczenia szkoleniowe do wymogów stawianych pracowniom. Sale ćwiczeniowe zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Nakłady finansowe poniesione na ten cel można śmiało liczyć w setkach tysięcy złotych.

     Fot. Uczniowie klasy służb mundurowych na zajęciach z samoobrony. (fot. G. Jasionowski)

   • 28.09.2010 r.
    • Nadanie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

     Nadanie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

     Nadanie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1. W skład Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Rubinkowskiego 8  wchodzą następujące szkoły, które od tej chwili noszą imię Rotmistrza Witolda Pileckiego:

     1. I Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

     2. I Liceum Profilowane im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

     3. Technikum nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

     4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

     Podczas uroczystości następuje odsłonięcie popiersia Rotmistrza Witolda Pileckiego, którego dokonali w imieniu rodziny patrona p. Zofia Pilecka - Optułowicz i p. Andrzej Pilecki, w imieniu władz samorządowych powiatu ostrowskiego – Starosta Zbigniew Kamiński, w imieniu społeczności szkolnej dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 – Grzegorz Jasionowski. Autorką pomnika jest artystka rzeźbiarka Krystyna Pieńkos. Szkoła otrzymała nowy sztandar, ufundowany przez Stowarzyszenie Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.  Nadanie imienia szkole było też okazją do spotkania się ludzi nauki, polityki, kultury, pedagogów, rodziców, uczniów i mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.

     Fot. Nowy sztandar szkoły prezentują  Mateusz Załuska – chorąży sztandaru, Kamila Łuniewska - asysta, Ilona Zakrzewska - asysta  (fot. T. Falkowski)

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 15.11.2010 r.
    • Otwarcie ORLIKA

     Otwarcie ORLIKA

     Uroczystość  otwarcia nowoczesnego kompleksu boisk wielofunkcyjnych zbudowanych w ramach rządowego  programu „ORLIK".  Pomimo tak późnej jesieni pogoda tego dnia była rewelacyjna  temperatura oscylowała w granicach + 18 stopni C. Prace przy boisku rozpoczęły się już w maju 2010 roku.

     W pierwszych dniach po otwarciu było ono czynne do późnych godzin wieczornych, a liczba osób które chciały skorzystać była bardzo duża.

     Fot. szkolne archiwum

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 03.06.2011 r.
    • Wystawa starych motocykli z okresu PRL-u

     Wystawa starych motocykli z okresu PRL-u

     Po raz pierwszy  podejmujemy się organizacji w szkole wystawy starych motocykli z okresu PRL-u. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolicznych miejscowości. Można było obejrzeć ponad 70 sztuk zabytkowych jednośladów np. Junak , WSK, WFM, Jawa, SHL, Komar itp. Wielkim pasjonatem i miłośnikiem starych pojazdów okazał się jeden z nauczycieli szkoły p. mgr inż. Tomasz Gałązka, który wraz z młodzieżą czuwał nad przebiegiem zlotu. W następnych latach wystawa przekształci się w zlot motocyklowy, w którym udział będzie brało ok 200 uczestników wraz ze swoimi maszynami. Do roku 2020 odbyło się 9 takich spotkań miłośników motoryzacji z naszego regionu. Drugą imprezą z tego cyklu jest zlot zabytkowych aut, który tez cieszy się dużym zainteresowaniem wśród fanów samochodów zabytkowych.

     Fot. szkole archiwum

   • Czerwiec 2011 r.
    • Remont elewacji budynku dydaktycznego A

     Remont elewacji budynku dydaktycznego A

     Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont elewacji budynku dydaktycznego A. Prace polegają na wykonaniu kompleksowego docieplenia ścian oraz stropodachu. Wykonano również wejście główne do budynku okładając słupy i podest schodowy płytami granitowymi. Po zakończeniu prac modernizacyjnych elewacja szkoły uzyskała nowy, estetyczny wygląd. Stropodach uzyskał nową odporną na warunki atmosferyczne warstwę  pokrycia dachowego. Wykonano części cokołowe kanałów wentylacyjnych. Wymieniono również kompleksowo obróbki blacharskie oraz całe orynnowanie.  Całość nakładów poniesionych na wykonanie termomodernizacji zamknęła się w kwocie ok. 500 000 PLN.

     Fot. Budynek dydaktyczny A wraz z przebudowanym parkiem szkolnym. (fot. G. Jasionowski)

   • 10.09.2011 r.
    • Rozwój szkół powiatu ostrowskiego

     Rozwój szkół powiatu ostrowskiego

     Rozpoczyna się realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego program Kapitał Ludzki. W ramach tego programu współfinansowanego ze środków unijnych został opracowany i wdrożony przez szkołę projekt pt. ,,Rozwój szkół powiatu ostrowskiego'', który adresowany jest do uczniów szkół kierunków technicznych. Projekt ma charakter innowacyjny w skali powiatu i jego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Dzięki pozyskanym środkom w kwocie ok. 1 000 000 PLN zorganizowane zostały różnorodne dodatkowe formy kształcenia uczniów tj. kursy, warsztaty, dodatkowe zajęcia lekcyjne, wycieczki dydaktyczne. Uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie uzyskali dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia poprzez uczestniczenie w takich zajęciach jak: kurs prawa jazdy kategorii B, kurs spawacza MIG-MAG, kurs wizażu, kurs projektowania AUTOCAD, zajęcia z matematyki i języków obcych przygotowujących do matury. Prowadzone były też zajęcia z nauk przyrodniczych (biologia, chemia). Dzięki projektowi udało się również pozyskać dla szkoły nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne tj. pracownia komputerowa, tablice interaktywne, projektory multimedialne, oprogramowanie (AUTOCAD, MS OFFICE, E-MAPA, LO- MAG ).

     Fot. Uczestnicy projektu w czasie laboratoryjnych zajęć doskonalących z biologii. (fot. T. Falkowski)

   • 28.09.2011 r.
    • Pierwsza rocznica nadania imienia szkole

     Pierwsza rocznica nadania imienia szkole

     Z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia szkole, przypadającej na dzień 28 września,  zorganizowane zostaje, po raz pierwszy, Święto Szkoły – Dzień Patrona. Podczas uroczystości odbywa się ślubowanie klas pierwszych. Z tej okazji przygotowywana jest piękna uroczystość przed pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego. Tego dnia  nastąpiło też uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Tradycji, w którym zgromadzonych jest wiele ciekawych eksponatów z okresu II wojny światowej, historii szkoły, działalności patrona szkoły.  Znaczna część zgromadzonych eksponatów pochodzi ze zbiorów Pani mgr Zofii Podbielskiej, która przez długie lata uczyła historii oraz prowadziła Szkolna Izbę Pamięci. Przez cały czas trwa systematyczne gromadzenie eksponatów.

     Fot. szkole archiwum

     ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

     ZDJĘCIA SZKOLNEJ IZBY TRADYCJI

   • 15-22.11.2011 r.
    • Zagraniczne szkolenie nauczycieli

     Zagraniczne szkolenie nauczycieli

     Grupa nauczycieli  po raz pierwszy w historii szkoły miała okazję wyjechać na zagraniczne szkolenie do Niemiec. Wyjazd mógł dojść do skutku dzięki pozyskanym zostały środkom finansowym z programu ,,Leonardo da Vinci”. W Niemczech gościło nas Centrum Kształcenia w  m. Hildesheim. Nauczyciele poznawali tam system kształcenia zawodowego, jak również w ramach poznania kulturowego zwiedzali wiele ciekawych miejsc w kraju związkowym Dolna Saksonia.

     Fot. szkole archiwum

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 13.01.2012 r.
    • Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu – kolędowanie w Rubinku

     Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu – kolędowanie w Rubinku

     Organizujemy I Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pt. „ Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu – kolędowanie w Rubinku”. Honorowym Patronatem Festiwal objął J.E. ks. bp. Tadeusz Bronakowski oraz Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński. Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sumie udział w nim wzięło ok. 250 wykonawców w kategoriach soliści i zespoły. Pomysłodawcami Festiwalu byli stale współpracujący ze szkołą Państwo Jolanta i Paweł Andruszkiewiczowie. Odbędzie się jeszcze 5 edycji tego festiwalu , który ostatecznie zostanie przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.

     Fot. szkole archiwum

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • 25.04.2012 r.
    • Daj siebie innym

     Daj siebie innym

     Organizujemy Konferencję Naukową nt. Krwiodawstwa i Transplantologii pod hasłem „Daj siebie innym”.  Konferencja ta połączona została z Dniem Dawcy Szpiku, koordynowanym przez Fundację DKMS Polska. Konferencja składała się z dwóch części: bloku wykładowego i panelu dyskusyjnego. Pomysłodawcą i głównym mentorem konferencji był mgr Tomasz Falkowski. W Konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, wśród których zdecydowaną większość stanowiła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ostrowi Mazowieckiej i Małkini. Podczas Konferencji chęć zarejestrowania się w bazie Potencjalnych Dawców Komórek Macierzystych Szpiku Fundacji DKMS wykazało 30 osób,  z czego większość stanowią uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

     Fot. szkole archiwum

     ZDJECIA Z WYDARZENIA

   • 27.09.2012 r.
    • Święto Szkoły- Dzień Patrona

     Święto Szkoły- Dzień Patrona

     Święto Szkoły- Dzień Patrona.  Podczas uroczystości zostaje wręczony szkole krzyż katyński, który specjalnie dla naszej szkoły wykonał jej absolwent p. Stanisław Dylewski. Obecnie krzyż znajduje się w Szkolnej Izbie Tradycji. W trakcie uroczystości absolwenci z Stowarzyszenia Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 wręczyli po raz pierwszy ustanowioną od tego roku, nagrodę dla ucznia szkoły. Nagroda nosi imię Rotmistrza Witolda Pileckiego i nadawana jest za ,,kreowanie pozytywnego wizerunku Szkoły”. Pierwszą laureatką nagrody została Aneta Ołdakowska z klasy III Liceum Ogólnokształcącego ,,d” – służby mundurowe. Nagrodę wręczyli jej Prezes Koła Wychowanków p. Krzysztof Łukaszewski i V-ce Prezes p. Bożenna Rostkowska. Nagroda wręczana jest nieprzerwanie.

     Fot. szkole archiwum
     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • Luty 2013 r.
    • Logo szkoły

     Logo szkoły

     Rada Pedagogiczna na jednym z posiedzeń zatwierdza logo szkoły, które po zlikwidowaniu ZSZ w roku 2018 ulegnie nieznacznej modyfikacji.

     Rys. Pierwotny kształt loga szkoły

   • 8–19.04.2013 r.
    • Staż dla uczniów za granicą

     Staż dla uczniów za granicą

     Grupa 17 uczniów klasy II i III Technikum Mechanicznego  oraz  dwoje nauczycieli  Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział w realizacji  projektu  z programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci” polegającym na odbyciu  szkolenia w  ramach stażu dla  uczniów.  Temat szkolenia to„ Rozwiązania konstrukcyjne samochodów wpływające na ochronę środowiska”.  Zajęcia odbywały  się w Fundacji Kształcenie i Rzemiosło (Stiftung Bildung & Handwerk) w Paderborn w Niemczech. Było to pierwsze zagraniczne szkolenie zorganizowane dla uczniów przez szkołę. W kolejnych latach takie szkolenia będą się odbywały systematycznie. Uczniowie wyjadą do takich krajów jak Włochy, Portugalia, Niemcy, Hiszpania.

     Fot. Uczestnicy stażu w Padeborn – Niemcy (fot. T. Falkowski)

     ZDJĘCIA Z WYJAZDU

   • 27.04.2013 r.
    • Rekonstrukcja wydarzeń historycznych

     Rekonstrukcja wydarzeń historycznych

     Uczniowie brali udział w rekonstrukcji wydarzeń historycznych z 1863 roku zorganizowanych dla uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Zorganizowana została inscenizacja Bitwy pod Feliksowem w okolicach Broku. Pod czujnym okiem nauczyciela historii mgr Andrzeja Manowskiego i leśników z nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka a w szczególności pana Sylwestra Runo. przygotowaliśmy bardzo ciekawą inscenizację. Ze szkoły w inscenizacji brało udział 35 chłopców i dziewcząt, którzy pokazali ciekawą grę aktorską . W  rekonstrukcji wzięli też udział  miejscowi sympatycy jazdy konnej, którzy wcieli się w rolę carskiego wojska.

     Fot. Uczestnicy rekonstrukcji bitwy pod Feliksowem (fot. M. Jasionowska)

     ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

   • Czerwiec 2013 r.
    • Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego

     Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego

     Rozpoczyna się remont generalny wejścia głównego, korytarzy, łazienek i niektórych sal lekcyjnych w budynku dydaktycznym A. Prace ponadto obejmują dalszą modernizacje budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i polegają na wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu elewacji od strony zachodniej. Wewnątrz budynku CKP uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonują montaż 3 stanowisk z podnośnikami do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Szkole udaje się pozyskać do ćwiczeń samochody osobowe, autobus, motocykl i kład. Szkoła posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzania egzaminów w  Ośrodku Egzaminacyjnym w takich zawodach jak: mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer, monter robót wykończeniowych w budownictwie,  technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, informatyk, logistyk.

     Fot. Wyremontowane wejście główne. (fot. G. Jasionowski)

   • 01.09.2013 r.
    • Liceum dla dorosłych

     Liceum dla dorosłych

     Rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna po raz pierwszy w naszej szkole 13 klas pierwszych w tym LO 5 klas, Technikum 5 klas,  ZSZ 3 klasy w  sumie jest to 360 uczniów. Po raz pierwszy też udaje się uruchomić w naszej szkole LO dla dorosłych ( zaoczne) gdzie naukę będzie pobierało 34 słuchaczy. W szkole uczy się 1078 uczniów i słuchaczy.

     Fot. Uczniowie na rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014.

   • 13.01.2014 r.
    • Technikum w gronie najlepszych szkół technicznych w Polsce

     Technikum w gronie najlepszych szkół technicznych w Polsce

     Do szkoły przychodzi informacja, że Technikum nr 1 im Rotmistrza Witolda Pileckiego znalazło się w zaszczytnym gronie najlepszych szkół technicznych w Polsce zajmując 199 miejsce w kategorii technika Ogólnopolskiego  Rankingu Szkół czasopisma ,,Perspektywy”. W rankingu sklasyfikowano 1000 szkół technicznych z całego kraju. W roku 2012 i 2013 szkoła zajmowała odpowiednio   250 i 230  miejsce. Na Mazowszu uplasowaliśmy się na wysokim 15 miejscu. 

     Ogólnopolski ranking "Perspektywy" 2014

   • 30.05.2014 r.
    • 50 - lecie szkoły

     50 - lecie szkoły

     Odbywają się obchody Jubileuszu 50- lecia szkoły zaplanowane na dwa dni.  W pierwszym dniu obchodów odbywa się uroczysta sesja Rady Powiatu w murach szkoły. Szkoła otrzymuje od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom i medal ,,Pro Masovia”, które nadawane jest  za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizację zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego.

     Fot. Medal Pro-Masovia nadany szkole za całokształt pracy. 

   • 31. 05. 2014 r.
    • V Zjazd Absolwentów

     V Zjazd Absolwentów

     Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 organizuje w murach szkoły V Zjazd Absolwentów. Podczas zjazdu na terenie parku przyszkolnego zostaje odsłonięty pamiątkowy obelisk, upamiętniający to historyczne wydarzenie. Z boiska szkolnego startuje balon, którym lot odbywa jeden z uczniów. Wyboru uczestnika lotu dokonano poprzez losowanie. Lądowanie balonu ma miejsce w okolicach Broku. 

     Fot. Pamiątkowy głaz upamiętniający obchody 50-lecia szkoły. (fot. G. Jasionowski)

   • 01.09.2014 r.
    • Klasa ratownicza

     Klasa ratownicza

     Od nowego roku szkolnego powstaje kolejne sprofilowanie w Liceum Ogólnokształcącym, tym razem jest to klasa ratownicza.

     Fot. Ćwiczenia z pierwszej pomocy (fot. G. Jasionowski)

   • 10.09.2014 r.
    • Nauka przez działanie – Program rozwojowy dla Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

     Nauka przez działanie – Program rozwojowy dla Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

     Rozpoczyna się realizacja dużego projektu dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej. Tym razem szkoła będzie realizowała projekt pt. ,,Nauka przez działanie – Program rozwojowy dla Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”. Realizacja projektu zaplanowana została na rok 2014/2015 i 2015/2016. Wartość środków pozyskanych na realizacje zadań projektowych to 1892000 PLN. Napisany przez szkołę projekt obejmował swoim zasięgiem grupę 200 uczniów z technikum usług fryzjerskich, pojazdów samochodowych oraz klas zasadniczej szkoły zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Dzięki udziałowi w projekcie doposażono pracownie: fryzjerską, kosmetyczną, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Zakupiony został również sprzęt komputerowy i projektory, drukarki oraz inne użyteczne meble do pracowni. Młodzież również mogła zdobyć dodatkowe kwalifikacje i ukończyć szereg kursów zawodowych, które z powodzeniem wykorzystali w pracy zawodowej.

     Fot. Pracowania kosmetyczna

   • Luty 2015 r.
    • Nowa siłowania

     Nowa siłowania

     Zostaje uruchomiona  nowa siłownia. W pomieszczeniach szkolnych na powierzchni 150 metrów kwadratowych zostaje oddana do użytku w pełni wyposażona siłownia, w której młodzież może z powodzeniem spędzać czas oraz realizować zajęcia lekcji wychowania fizycznego. Siłownia została wyposażona w ponad 30 różnego rodzaju zestawów do ćwiczeń.

     Fot. Szkolna siłownia (fot. G. Jasionowski)

   • Czerwiec 2015 r.
    • Nowoczesne technologie informacyjne w kształceniu zawodowym

     Nowoczesne technologie informacyjne w kształceniu zawodowym

     Rozpoczyna się realizacja projektu ,,Nowoczesne technologie informacyjne w kształceniu zawodowym”. Napisany przez szkołę projekt, otrzymuje dofinansowanie z RPOWM w kwocie 1 449 878 PLN. Tym samym rozpoczyna się kompleksowa informatyzacja szkoły. Następuje wdrażanie systemu elektronicznego zarządzania szkołą. Wykonana zostaje przewodowa sieć informatyczna, zapewniająca dostęp do internetu w każdej klasopracowni. W pracowniach zostają zamontowane komputery stacjonarne oraz sprzęt multimedialny (rzutniki,  tablice interaktywne, drukarki, wizualizery, tablety)  . Wykonane zostają cztery nowe przyłącza internetowe o szybkość  60MB/s każde. Całkowicie zmodernizowano istniejące 4 pracownie komputerowe. Do dwóch pracowni informatycznych zakupiono 32 szt. nowych zestawów komputerowych. W zestawie do pracowni  znalazły się również drukarki, skanery i ploter, pozwalający na druk arkusza formatu A0. Pozostałe 2 pracownie komputerowe przechodzą modernizacją, polegającą na wymianie podzespołów komputerowych na nowsze i o znacznie lepszych parametrach. Przez cały czas trwa modernizacja wyposażenia dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego w nowoczesne urządzenia i specjalistyczny sprzęt. Zakupione zostaje kompleksowe wyposażenie linii do diagnostyki pojazdów samochodowych firmy HEKA oraz inne zestawy oprogramowania i testerów do diagnostyki samochodowej.

     Fot. Zajęcia w nowej pracowni komputerowej (fot. G. Jasionowski)

   • 01.09.2015 r.
    • Dziennik elektroniczny

     Dziennik elektroniczny

     Nowy rok szkolny rozpoczyna się od dużej zmiany w prowadzeniu dokumentacji szkolnej. Rezygnujemy z tradycyjnej formy dziennika papierowego na rzecz elektronicznego. Do szkoły zakupiony zostaje kompleksowy pakiet programów zarzadzania oświatą firmy VULCAN. Jesteśmy pierwszą szkołą ponadgimnazjalną z powiatu ostrowskiego , która wprowadziła do procesu nauczania i zarządzania, tak daleko idącą informatyzację. Była to bardzo duża zmiana jakościowa, która w przyszłości (zdalne nauczanie) okazała się bardzo potrzebna dla prawidłowości dokumentowania  przebiegu nauczania. 

     Rys. Logo firmy Vulcan

     Źródło: uonetplus.vulcan.net.pl/powiatostrowskimazowieckie

   • 01.03.2016 r.
    • Dzień Żołnierzy Wyklętych w Pałacu Prezydenckim

     Dzień Żołnierzy Wyklętych w Pałacu Prezydenckim

     Szkoła ma zaszczyt uczestniczyć w centralnych obchodach Święta Państwowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Zostaliśmy wybrani i zaproszeni przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, jako jedna z 5 szkół w Polsce, noszących imię rtm. Witolda Pileckiego. Pan Prezydent podziękował szkole za wkład pracy w wychowanie i nauczanie patriotyczne młodego pokolenia. Uroczystości odbywały się w Pałacu Prezydenckim.

     ZDJĘCIA Z WYJAZDU

     Fot. Uczestnicy spotkania z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą.

   • Lipiec 2016 r.
    • Remont budynku dydaktycznego B

     Remont budynku dydaktycznego B

     Rozpoczyna się  remont generalny wnętrz  budynku dydaktycznego B. Prace rozpoczęto jednocześnie na wszystkich kondygnacjach tj. od parteru aż po III piętro. W ramach prac remontowych ściany i sufity korytarzy zyskały nowoczesny wygląd. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 700 000 PLN.

     Fot.36. Korytarz parteru budynku dydaktycznego B. (fot. G. Jasionowski)

   • 01.09.2016 r.
    • Technik technologii drewna

     Technik technologii drewna

     Powstanie kolejnego kierunku kształcenia w szkole. Do już istniejących zawodów dołącza zupełnie nowy z zakresu technologii i przetwórstwa drewna. Na mocy umowy zawartej z Fabrykami Mebli Forte S.A. zostaje uruchomiony nowy kierunek – technik technologii drewna. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w sposób dualny, polegający na tym ,że część zajęć głównie praktycznych, uczniowie odbywają na terenie zakładów FM Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Jest to pierwszy swego rodzaju eksperyment w powiecie ostrowskim, polegający na włączeniu pracodawcy w proces kształcenia średnich kadr technicznych pod kątem pracy u  danego pracodawcy.

     Fot. Klasa 1 Technik technologii drewna na uroczystości ślubowania (fot. archiwum szkolne)

   • 01.03.2017 r.
    • Zawody sportowo-obronne ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

     Zawody sportowo-obronne ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

     Dla upamiętnienia Święta Narodowego - Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych postanawiamy po raz pierwszy zorganizować międzyszkolne zawody sportowo-obronne ,,Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Do udziału w zawodach zostają zaproszone szkoły prowadzące kształcenie w klasach mundurowych. Są to szkoły z takich miejscowości jak: Wyszków, Urle, Mińsk Mazowiecki, Ciechanowiec,  Ostrołęka, Łomża, Białystok. Zawody rozgrywane są w kilku konkurencjach jednocześnie w kilku miejscach naraz. Strzelanie na strzelnicy w Troszynie, biegi terenowe-las w okolicach Orła. Konkurencje sprawnościowe- teren boiska naszej szkoły. Zawody będą kontynuowane przez kolejne lata.

     Fot. Marsz leśnym duktem (fot. G. Jasionowski)

   • 10.09.2017 r.
    • Kompleksowy program wsparcia i rozwoju

     Kompleksowy program wsparcia i rozwoju

     Rozpoczyna się realizacja  projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. ,,Kompleksowy program wsparcia i rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.  Jest to już czwarty tak duży projekt, realizowany w szkole. Ogólna wartość projektu rozłożonego na 2 lata, to kwota 1 986 891,80 PLN. Celem głównym projektu jest rozwiniecie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami z terenu powiatu ostrowskiego. W projekcie udział biorą uczniowie z klas Technikum Budowlanego, Logistycznego, Pojazdów Samochodowych oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych. W sumie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 200 uczniów.

   • 17.10.2017 r.
    • Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK”

     Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK”

     Przy szkole zostaje powołane do życia Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK”. Stowarzyszenie uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja działająca na rzecz oświaty. Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc szkołom w szeroko rozumianej edukacji i wychowaniu. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele i pracownicy szkoły.

     Fot. Nagroda w postaci Stypendium dla najlepszego sportowca od SEiR "Rubinek" r. szk. 2018/2019

   • Marzec 2018
    • Mural ,,Rotmistrz Witold Pilecki”

     Mural ,,Rotmistrz Witold Pilecki”

     Działające przy szkole Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,,Rubinek” uzyskuje od Samorządu Województwa Mazowieckiego  środki finansowe w kwocie 23000 PLN na realizację projektu namalowania na jednej ze ścian muralu ,,Rotmistrz Witold Pilecki”.  Dzięki tym środkom powstał największy w Polsce mural, przedstawiający bohaterskiego rotmistrza - patrona szkoły. Łączna powierzchnia muralu to ok. 240 m2.  W pracę nad muralem zaangażowani byli  nauczyciele i uczniowie. Mural powstawał przez  cały tydzień w dniach 20.05.2018 r. do 27.05.2018 r. Autorem koncepcji artystycznej dzieła jest Piotr Karsznia artysta plastyk mieszkający w Wyszkowie.

     ZDJĘCIA Z OFICJALNEGO ODSŁONIĘCIA MURALA

     Fot. Widok szkoły od strony parku  z wykonanym muralem ,,Rotmistrz Witold Pilecki” fot. (G. Jasionowski)

   • 17-18.05.2019 r.
    • VII Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

     VII Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

     Szkoła organizuje VII Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zjazd odbywa się w połączeniu z III Świętem Rotmistrza Witolda Pileckiego organizowanym przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Udział w zjeździe bierze 35 szkół z terenu całej Polski. Dajemy się poznać z jak najlepszej strony, przy okazji promując nasze miasto i powiat.

     Fot. Uczestnicy VII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego

   • 25.05.2019 r.
    • VI Zjazd Absolwentów na 55-lecie istnienia szkoły

     VI Zjazd Absolwentów na 55-lecie istnienia szkoły

     Z okazji Jubileuszu 55- lecia istnienia szkoły Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 wspólnie ze szkołą organizuje VI Zjazd Absolwentów.

     Fot. Uczestnicy VI Zjazdu Absolwentów

   • 29.02.2020 r.
    • Odejście dyrektora szkoły

     Odejście dyrektora szkoły

     Po 31 latach pracy, w tym 13 latach na stanowisku dyrektora, z pracy w szkole odchodzi mgr inż. Grzegorz Jasionowski. Jego profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniły się do znacznego rozwoju placówki jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Uczniom, a szczególnie pracownikom zapadł w pamięci jako aktywny działacz o wielu pasjach, niezwykłej charyzmie i energii.

     Fot. Pożegnanie Dyrektora Szkoły.

   • marzec 2020 r.
    • Obowiązki Dyrektora Szkoły

     Obowiązki Dyrektora Szkoły

     Pełniącą obowiazki Dyrektora Szkoły zostaje mgr Irena Kalinowska, która dotychczas pełniła funkcję w-ce dyrektora ds. dydaktycznych. Na stanowisko w-ce dyrektora ds. dydaktycznych zostaje awansowana mgr Marta Polakowska.

     Fot. Dyrektor Irena Kalinowska (pierwsza od lewej).

   • 12 marca 2020 r.
    • Nauka zdalna

     Nauka zdalna

     Na skutek wprowadzonych przez rząd ograniczeń, spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Natomiast od 20 marca zostaje wprowadzone zdalne nauczanie. Nauka odbywa się z wykorzystaniem  komputera i internetu. Uczniowie i nauczyciele  komunikują się głównie za pomocą dziennka elektronicznego oraz zintegrowanego z nim Office 365. Taki sposób nauczania trwa aż do końca roku szkolnego.

     Rys. Źródło www.vulcan.edu.pl 

   • 01.09.2020 r.
    • Nowy Dyrektor Szkoły

     Nowy Dyrektor Szkoły

     Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Piotr Siwek zaś w-ce dyrektorami mgr Irena Kalinowska ds. dydaktycznych, mgr Ilona Plewnicka ds. wychowawczych, mgr Ryszard Kowalczyk ds. kształcenia zawodowego.

     Fot. Dyrektor Szkoły Piotr Siwek podczas przemówienia na dzień Patrona Szkoły w 2020 r. (fot. archiwum szkoły).

   • 19.10.2020 r. - 31.05.2021 r.
    • Ponownie nauka w formie zdalnej

     Ponownie nauka w formie zdalnej

     Pandemia COVID -19 nie ustępuje. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej tryb nauki zdalnej w szkole powraca początkowo w formie hybrydowej, a od 26.10.2020 r. całkowicie w formie zdalnej.

     Powrót tradycyjnej formy nauczania ma miejsce na koniec maja 2021 r.

     Fot. Cytat znajdujący się na korytarzu budynku dydaktycznego A (fot. archiwum szkolne).

   • 1.09.2021 r.
    • Dąb śląski na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego

     Dąb śląski na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego

     Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego starosta Zbigniew Chrupek wraz dyrektorem szkoły Piotrem Siwkiem zasadzili jedyny w powiecie ostrowskim "dąb śląski" - drzewo upamiętniające pomoc niesioną Górnemu Śląskowi w latach 1919–1921.

     Naukę w szkole rozpoczynają uczniowie "dualnej klasy branżowej" w której uczniowie, praktyczną naukę zawodu, odbywają bezpośrednio w zakładach pracy.

     Fot. Starosta Zbigniew Chrupek oraz dyrektor szkoły Piotr Siwek sadzący dąb śląski przed budynkiem szkoły (fot. Łukasz Świerad).

     ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

   • 1.09.2022 r.
    • Powstanie Branżowej Szkoły II Stopnia

     Powstanie Branżowej Szkoły II Stopnia

     Po raz pierwszy w histoii szkoły dwuletnie kształcenie w trybie stacjonarnym rozpoczeli uczniowie Branżowej Szkoły II Stopnia na kierunku Technik Transportu drogowego. Oddział przygotowany został z myślą o absolwentach Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kierowca mechanik.

     Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

     Fot. Dyrektor szkoły Piotr Siwek przemawiający na rozpoczęciu roku szkolnego (fot. Paweł Choromański)

   • 14.10.2022 r.
    • Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

     Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

     Szkoła jest gospodarzem powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości biorą udział min. wiceminister Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, wicestarosta Józef Rotkowski, przewodnicząca Rady Powiatu ostrowskiego - Dorota Subda dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - Urszula Waniewska oraz wyróżnieni dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

     Fot. Część artystyczna podczas powiatowych obchodów DEN  (fot. Paweł Choromański)

     GALERIA Z WYDARZENIA

   • październik 2022r.
    • Generalny remont sali gimnastycznej

     Generalny remont sali gimnastycznej

     W Dzień Edukacji Narodowej symbolicznie przecięto wstęgę i uroczyście otwarto odnowioną salę gimnastyczną. Podczas remontu zdemontowana została stara posadzka, legary i deski. Wymieniono podłogę, pomalowano ściany i sufit, a także wstawiono ścianę działową, która oddziela salę od korytarza (korytarz także odnowiono). Zadbano także o centralne ogrzewanie i wentylację.

     Dzięki pracom remontowym poprawił się stan przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Koszt inwestycji wyniósł 913 030,39 złotych. Powiat Ostrowski uzyskał na ten cel dofinansowanie z Ministerwstwa Sportu i Turystyki w ramch programu "Sportowa Polska".

     Fot. Szkolna sala gminastyczna (fot. Marta Polakowska)

     GALERIA ZDJĘĆ

 •   

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
   • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
   • (+48) 29 746 24 71
   • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
   • polakowska.marta@rubinek.pl
 • Nasze media społecznościowe