• Rekrutacja na r. szk. 2022/2023 została zakończona


  • ► Masz pytanie? Napisz do Nas! lub przeczytaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ...

   Kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023 

   Wybierz kierunek i przeczytaj jego opis 
  • Opis kierunków kształcenia

    • Technik logistyk - A - klasa mundurowa
    • Technik logistyk - A - klasa mundurowa
    • Technik logistyk - A - klasa mundurowa
  • Przedmioty rozszerzone: geografia

   Przedmiot uzupełniający: edukacja obronna 

   Możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne sponsorowane ze środków Erasmus+

   Kwalifikacje zawodowe 

   W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik logistyk: 

   •  SPL.01 Obsługa magazynów 

   •  SPL.04 Organizacja transportu

   Oferta skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy oprócz zdobycia zawodu technika logistyka, przewidzianego w programie technikum, są zainteresowani specyfiką służb mundurowych, którą przybliżą im przedmioty uzupełniające i zajęcia pozalekcyjne. Poznanie problematyki i specyfiki pracy służb mundurowych (w tym logistyki) to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe, ścieżki kariery zawodowej. 

   Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. 

   PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU KLASY:  

   kryminologia, kryminalistyka, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, studia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych, logistyka i in. 

   Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika logistyka 

   podjęcie pracy w przedsiębiorstwach: produkcyjnych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, działach sprzedaży, komunikacji miejskiej, terminalach kolejowych, portach morskich, lotniskach, agencjach celnych, transporcie międzynarodowym, handlu elektronicznym, obsłudze klientów, dystrybucji, jednostkach samorządu terytorialnego. 

   Ucząc się w tej klasie możesz: 

   - poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych, 

   - zdobyć atrakcyjny zwód technika logistyka,

   - uzyskać wysoką sprawność fizyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej,

    - zdobyć umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodyscypliny, 

   - wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, 

   - brać udział w wyjazdach survivalowych, 

   - przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach cywilnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wojskowego;

    

   Zobacz koniecznie filmik ze szkolenia klasy mundurowej!
   Wyjazd militarno - obronny w Czerwonym Borze, gdzie uczniowie przechodzą szkolenie z zakresu regulaminów wojskowych, strzelectwa, sprawności fizycznej, terenoznawstwa, sztuki walki, wspinaczki.

   Jeśli czytając hasła: zakwaterowanie, szkolenie medyczne ,elementy surwiwalu, terenoznawstwo, strzelanie, zajęcia wysokościowe (zjazd na tyrolce), pokonywanie toru przeszkód, musztra - czujesz, że chcesz to przeżyć - TA KLASA JEST DLA CIEBIE

    

  • Z życia klasy mundurowej

   więcej w aktualnościach
  •    

    • Technik logistyk - B
    • Technik logistyk - B
    • Technik logistyk - B
  • Przedmiot rozszerzony: geografia  

   Kurs operatora wózka widłowego

   Możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne sponsorowane ze środków Erasmus+

   Opis zawodu :  

   Technik logistyk zajmuje się planowaniem , organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta . Wykonuje czynności związane z obsługą magazynów i organizacją  transportu, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. 

   Praca logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi. 

   Technik logistyk to zawód z przyszłością , logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. 

   Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań :  

   • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 
   • monitorowania poziomu i stanu zapasów; 
   • obsługi programów magazynowych; 
   • prowadzenia dokumentacji magazynowej; 
   • planowania procesów transportowych; 
   • organizacji procesów transportowych; 
   • dokumentacji procesów transportowych; 

   Kwalifikacje zawodowe 

   W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik logistyk: 

   •  SPL.01 Obsługa magazynów 
   •  SPL.04 Organizacja transportu 

   Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika logistyka 

   podjęcie pracy w przedsiębiorstwach: produkcyjnych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, działach sprzedaży, komunikacji miejskiej, terminalach kolejowych, portach morskich, lotniskach, agencjach celnych, transporcie międzynarodowym, handlu elektronicznym, obsłudze klientów, dystrybucji, jednostkach samorządu terytorialnego. 

  • Z życia klasy technikum logistycznego

   więcej w aktualnościach
     • Wiktoria opowiada o Technikum logistycznym
     • Pokaż
     • Logistycy na uczelni SGGW
     • Pokaż
     • Logistyka - nasza pasja!
     • Pokaż
  •    

    • Technik informatyk
    • Technik informatyk
    • Technik informatyk
  • Przedmiot rozszerzonyinformatyka 

   Możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne sponsorowane ze środków Erasmus+

   Opis zawodu:  

   Technik informatyk potrafi:  

   • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi; 
   • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych; 
   • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą na różnych technologiach; 
   • konfigurować urządzenia sieciowe typu: router, switch; 
   • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL; 
   • korzystać z języków programowania; 
   • obsługiwać oprogramowanie użytkowe; 
   • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie; 
   • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe). 

    

   Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

   W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, potwierdzone dyplomem: 

   INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. 

   INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

   Absolwent szkoły, prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista, po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. 

   Perspektywy zawodowe/ kariera zawodowa technika informatyka 

   • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne; 
   •  przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe, w sposób stacjonarny i on-line; 
   •  przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi; 
   •  przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych; 
   • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line; 
  • Z życia klasy technikum informatycznego r. szk. 2021/2022

   Więcej w Aktualnościach
  •     

    • Technik budownictwa
    • Technik budownictwa
    • Technik budownictwa
  • Przedmiot rozszerzony: fizyka 

   Możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki sponsorowane ze środków Erasmus+

   MOŻLIWOŚCI STUDIOWANIA PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM BUDOWLANEGO: 

   budownictwo ogólne, budownictwo dróg i mostów, architekturę wnętrz, inżynierię środowiska, gospodarkę przestrzenną. 

   Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli, sporządzania dokumentacji kosztorysowej oraz przetargowej. 

   W trakcie nauki uczniowie mają możliwość skorzystania z zagranicznych praktyk oraz zdobywają kwalifikacje
   w zawodzie technik budownictwa, potwierdzone dyplomem: 

   BUD. 12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 

   BUD. 14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. 

   Ucząc się w technikum budowlanym zdobędziesz praktyczny i poszukiwany na rynku pracy zawód, nauczysz się

   - prowadzenia robót budowlanych;  

   - opracowania dokumentacji budowlanej;  

   - kierowania i zarządzania zespołem; 

   - posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonywania rysunków budowlanych; 

   - sporządzania obmiarów; 

   - wykonywania kalkulacji i kosztorysów; 

   - planowania przestrzennego; 

   - przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów; 

   - posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w budownictwie; 

   - prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

   - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i nabędziesz umiejętności praktycznych. 

  • Z życia klasy technikum budowlanego

   Więcej w Aktualnościach
     • Wiktoria opowiada dlaczego Technik budownictwa to dobry profil
     • Pokaż
     • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
     • Pokaż
     • Konkurs Kielnią murowane
     • Pokaż
     • Praktyki zawodowe w Niemczech
     • Pokaż
  •    

    • Technik pojazdów samochodowych
    • Technik pojazdów samochodowych
    • Technik pojazdów samochodowych
  • Przedmiot rozszerzony: język angielski

   Kurs prawa jazdy kategorii B

   Kurs spawacza

   Możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne sponsorowane ze środków Erasmus+

   Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną przede wszystkim z zakresu budowy, diagnostyki, naprawy oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. Ocenia stan techniczny pojazdu oraz jego zespołów i podzespołów. Korzysta z norm i katalogów technicznych, umie wykonać dokumentację techniczną (opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki techniczne). Potrafi zorganizować i nadzorować proces obsługi i naprawy pojazdu oraz kontrolować jakość wykonanej usługi. Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdu. Posługuje się oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu oraz potrafi wykonać kalkulację kosztów wykonanej usługi. 

   Uczeń w  toku nauczania jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w ramach dwóch kwalifikacji: 

   MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

   MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

   Możliwości zatrudnienia: 

   • warsztaty obsługowo-naprawcze; 
   • autoryzowane serwisy samochodowe; 
   • stacje obsługi i kontroli pojazdów; 
   • fabryki i montownie aut; 
   • przedsiębiorstwa transportu samochodowego; 
   • zakłady likwidacji i recyklingu pojazdów; 
   • salony sprzedaży samochodów, części samochodowych; 
   • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego, dotyczącego motoryzacji; 
   • instytucje ewidencji pojazdów; 
   • firmy zarządzające i obsługujące floty pojazdów; 
   • prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 
  • Z życia klasy technikum pojazdów samochodowych

   Więcej w Aktualnościach
     • Bartek opowiada dlaczego wybrał kierunek Technika pojazdów samochodowych
     • Pokaż
     • XI Wystawa Motocykli Legendy PRL-u
     • Pokaż
     • VIII Zlot samochodów klasycznych i zabytkowych
     • Pokaż
     • Wygrana i Targi Motor Show
     • Pokaż
     • Finał WMT Motoryzacyjnego
     • Pokaż
     • VII Zlot Samochodów Klasycznych i Zabytkowych
     • Pokaż
     • Centrum Kształcenia Zawodowego
     • Pokaż
  •   

    • Technik usług fryzjerskich
    • z elementami trychologii
    • Technik usług fryzjerskich
    • z elementami trychologii
    • Technik usług fryzjerskich
    • z elementami trychologii
  • Przedmiot rozszerzony: biologia 

   Przedmiot dodatkowy: trychologia 

   Możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne sponsorowane ze środków Erasmus+

   Możliwości studiowania po ukończeniu kierunku: 

   Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, Wizaż i stylizacja, Trychologia 

    Technik usług fryzjerskich to kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa. Absolwent tego kierunku potrafi poprowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym. Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie, potwierdzonych dyplomem: 

   FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

   FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

    

    Absolwent po ukończeniu technikum usług fryzjerskich będzie umiał: 

   - prowadzić konsultacje z klientem lub klientką dotyczące zakresu usługi fryzjerskiej; 

   - wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów i brody; 

   - wykonywać zabiegi chemiczne włosów; 

   - wykonywać strzyżenie włosów; 

   - wykonywać stylizację fryzur; 

   - wykonywać projekty fryzur. 

   PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA: 

   salony fryzjerskie i berberskie; akademie urody; firmy zajmujące się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjaliści ds. reklamy i marketingu; firmy reklamowe i marketingowe (branży fryzjerskiej i kosmetycznej) jako styliści, wizażyści; prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji włosów do: sesji zdjęciowych, pracy na potrzeby teatru, filmu, charakteryzacji, pokazów mody; prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego. 

  • Z życia klasy technikum fryzjerskiego

   Więcej w Aktualnościach
     • Tosia poleca Technika usług fryzjerskich z elementami trychologii.
     • Pokaż
     • Pokaz fryzur ślubnych i wieczorowych
     • Pokaż
     • Konkurs "Wiosenne inspiracje"
     • Pokaż
     • Konkurs Fryzur Artystycznych
     • Pokaż
  •   

    • Technik technologii drewna
    • klasa pod patronatem
     Fabryki Mebli FORTE S.A.
    • Technik technologii drewna
    • klasa pod patronatem
     Fabryki Mebli FORTE S.A.
    • Technik technologii drewna
    • klasa pod patronatem
     Fabryki Mebli FORTE S.A.
  • Przedmiot rozszerzony: chemia 

   Możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne sponsorowane ze środków Erasmus+

   Klasa pod patronatem Fabryk Mebli FORTE

   Możliwości studiowania po ukończeniu kierunku

   meblarstwo, przetwórstwo drewna, leśnictwo, inżynieria produkcji, inżynieria przemysłowa, zarządzanie i in. 

   Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Steruje procesem pozyskiwania, obróbki oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych,  zapobiega  szkodliwym działaniom czynników biotycznych i atmosferycznych na surowce i materiały drzewne. 

    W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna, potwierdzone dyplomem: 

   DRM. 04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych . 

   DRM. 08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych. 

   Patronat FORTE gwarantuje praktyczną, ciekawą i dającą perspektywy naukę:

   • stypendia semestralne

   • gwarantowane zatrudnienie w FORTE

   • zajęcia specjalistyczne na terenie zakładu

   • atrakcyjne wycieczki i konkursy

   • wyjazdy studyjne na SGGW, karty rabatowe, nagrody rzeczowe

   Ucząc się w technikum technologii drewna przygotujesz się do pracy w działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach: 

   • kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu; 
   • pracownik działu produkcyjnego; 
   • technik laborant, technolog; 
   • technik konstruktor, projektant; 
   • operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych; 
   • rzeczoznawca, konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami drewnopochodnymi. 

   Przykładowe miejsca pracy: 

    zakłady przemysłu meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej, zakłady renowacji mebli; 

   • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna; 
   • działy techniczno-produkcyjne; 
   • laboratoria zakładowe i branżowe; 
   • biura projektowe przemysłu drzewnego i meblarskiego; 
   • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 
  • Z życia klasy technikum technologii drewna

   Więcej w Aktualnościach
     • Maja poleca Technikum technologii drewna
     • Pokaż
     • Praktyka zawodowa w Hiszpanii
     • Pokaż
     • Odwiedziny na SGGW w Warszawie
     • Pokaż
     • Konkurs Najlepszy w zawodzie
     • Pokaż
     • Konkurs "Wyczarowane z drewna"
     • Pokaż
     • Pracownia obróbki drewna
     • Pokaż
  •     

    • Liceum Ogólnokształcące - klasa
    • Pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa
    • Liceum Ogólnokształcące - klasa
    • Pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa
    • Liceum Ogólnokształcące - klasa
    • Pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa
  • Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski

   Przedmiot uzupełniający: podstawy ratownictwa

    

   PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU KLASY:  

   psychologia, pedagogika, kryminologia ,psychokryminalistyka, logopedia, coaching, kognitywistka i komunikacja, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), nauki o rodzinie, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna, filologia polska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, edytorstwo.

   Ucząc się w klasie o profilu pedagogiczno-opiekuńczym z elementami ratownictwa będziesz: 

   - kształtować umiejętności z zakresu komunikacji, kierowania swoim rozwojem i emocjami; 

   - rozwijać tolerancję i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka; 

   - zdobywać wiedzę z dziedziny pedagogiki i psychologii, biologii i socjologii; 

   - uczestniczyć w szkoleniach, z zakresu profilaktyki uzależnień; 

   - doskonalić umiejętności niezbędne w pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; 

   - kształcić umiejętność prowadzenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych; 

   - rozwijać zainteresowania poprzez wyjścia do placówek opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych, takich jak: przedszkola, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy opieki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice socjoterapeutyczne, zakłady karne i inne; 

   - angażować się w pracę wolontariatu; 

   Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera, ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby zaznajomić młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wytrenować przeprowadzanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:

   -uczeń pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,

   -pozna sposoby niesienia pierwszej pomocy w terenie,

   -nauczy się promować zdrowie i zdrowy styl życia,

   -uczniowie zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego,

   -wytrenują umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych,

   -wykształcą w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się ratownik,

   -zrozumieją wagę poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

  • Z życia uczniów klasy pedagogiczno-opiekuńczej i ratowniczej

   Więcej w Aktualnościach
  •     

    • Branżowa Szkoła I Stopnia
    • Fryzjer z elementami kosmetologii
    • Branżowa Szkoła I Stopnia
    • Fryzjer z elementami kosmetologii
    • Branżowa Szkoła I Stopnia
    • Fryzjer z elementami kosmetologii
  • FRYZJER to zawód przypisany do branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK),

   Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

   FRK.01.- Wykonywanie usług fryzjerskich.

   Fryzjer sprzedaje usługi fryzjerskie, do których należy wykonywanie szeroko pojętych zabiegów fryzjerskich oraz usług tzn.:

   • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
   • strzyżenie włosów,
   • formowanie fryzur i ondulowanie włosów 
   • zmiana koloru włosów
   • sprzedaż preparatów fryzjerskich, umiejętność sprawdzenia ich pod względem jakościowym, dobrania do włosów klienta oraz udzielenia informacji o ich działaniu na skórę głowy i włosy

   Zawód fryzjera należy do niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży, zatem doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zbiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie.

            

  •     

    • Branżowa szkoła I stopnia
    • Mechanik pojazdów samochodowych
    • Branżowa szkoła I stopnia
    • Mechanik pojazdów samochodowych
    • Branżowa szkoła I stopnia
    • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Absolwent kierunku samodzielnie realizuje zadania związane z oceną stanu technicznego pojazdów, diagnostyką ich zespołów i podzespołów oraz wykonaniem wymaganych napraw. Zna budowę i zasady funkcjonowania poszczególnych układów i mechanizmów. Korzysta z norm i katalogów technicznych oraz potrafi wykonać dokumentację techniczną. Posiada wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych. 

   Możliwości zatrudnienia

   • warsztaty samochodowe; 
   • autoryzowane serwisy samochodowe; 
   • stacje obsługi i kontroli pojazdów; 
   • fabryki i montownie aut; 
   • przedsiębiorstwa transportu samochodowego; 
   • zakłady likwidacji i recyklingu pojazdów; 
   • prowadzenie własnej działalności zawodowej. 

   Uczeń w  toku nauczania jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w ramach kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

    

  •    

    • Branżowa szkoła I stopnia
    • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Język obcy: j. angielski. 

   Kwalifikacja

   BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej.  

   Kierunek przygotowuje do pracy na stanowisku pracownika robót wykończeniowych w budownictwie.  

   Opis kierunku

   Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej.  Zawód ten kształtuje umiejętności związane z:  

   ·  montowaniem systemów suchej zabudowy 

   ·  wykonywaniem robót malarskich 

   ·  wykonywaniem robót tapeciarskich 

   ·  wykonywaniem robót posadzkarskich 

   ·  wykonywaniem robót okładzinowych 

   Zajęcia praktyczne

    odbywają się w pracowniach szkolnych.  

   Kontynuacja nauki

    Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia absolwent może uzyskać tytuł: technika robót wykończeniowych w budownictwie. 

  •    

    • Branżowa Szkoła II Stopnia
    • Technik Transportu Drogowego
  • Dwuletnie kształcenie w trybie stacjonarnym (dwa lub trzy dni w tygodniu popołudniami).

   Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kierowca mechanik.

   Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

   Opis zawodu 

   Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację, dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E. 

   Transport drogowy stanowi obecnie dominującą gałąź transportu lądowego w obszarze przewozów krajowych jak i międzynarodowych. 

   Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań: 

   • dobierać środki transportu drogowego do wykonywanych usług transportowych; 
   • prowadzić pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o transporcie drogowym, w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E; 
   • posługiwać się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego; 
   • wykonywać czynności kontrolno-obsługowe pojazdów i zespołu pojazdów; 
   • użytkować środki transportu drogowego, korzystając z urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych; 
   • wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą środków transportu drogowego; 
   • oceniać stan techniczny oraz jakość wykonanej naprawy środków transportu drogowego; 
   • planować prace, dotyczące przewozu drogowego towarów i ładunków; 
   • organizować przewóz drogowy osób, zwierząt i rzeczy; 
   • sporządzać dokumentację przewozową oraz kalkulację kosztów transportu drogowego; 
   • sporządzać dokumentację związaną z obsługą podróżnych; 
   • szacować i obliczać koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego; 
   • stosować przepisy prawa, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; 
   • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 
   • przestrzegać przepisów prawa w zakresie realizacji usług transportowych. 

   Kwalifikacje zawodowe 

   •  TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego. 
   •  TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego. 

   Absolwent może uzyskać zatrudnienie jako : 

   • pracownik w firmach spedycyjnych; 
   • osoba nadzorująca pracę kierowców; 
   • pracownik w firmach transportowych; 
   • kierowca zawodowy w zakresie przewozu osób i rzeczy; 
   • pracownik ds. transportu w różnego rodzaju instytucjach. 

    

   Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

   1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
   2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia - kierowca mechanik;
   3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.  

   Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

  •  

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
   • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
   • (+48) 29 746 24 71
   • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
   • polakowska.marta@rubinek.pl
 • Nasze media społecznościowe