• KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

   1. administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej , adres: Ul. Rubinkowskiego 8 ,07-300 Ostrów Mazowiecka;

   2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl.;

   3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika w szczególności z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

   4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

   5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

   6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


   Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

   1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.
    z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

   2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

   3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku;

   4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


   Inspektor Ochrony Danych

   Joanna Trusińska 

   email: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
    • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
    • (+48) 29 746 24 71
    • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
    • polakowska.marta@rubinek.pl
  • Nasze media społecznościowe