• Deklaracja dostępności

    Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

    Data publikacji strony internetowej: 2020-10-28.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    • strona korzysta z generatora www firmy Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
    • wyróżnienie odnośników,
    • wersja dla słabowidzących dostępna na każdej podstronie. 

      

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

    Dostępność strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej została przetestwana za pomocą internetowego narzędzia sprawdzającego dostępność stron internetowych - Utilitia.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Piotr Siwek, zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 29 746 24 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynatorem do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest Janusz Jasionek.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

    Zabudowania ZS Nr 1 to dwa budynki czterokondygnacyjne (parter, 3 piętra), parterowa część sali gimnastycznej oraz parterowy budynek Centrum Kształcenia Zawodowego stanowiące jeden ciąg komunikacyjny z odrębnymi wejściami.   Budynek główny posiada wejście ( 1 stopień schodów) przez trzy szerokie drzwi z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Poręcze przy wewnętrznych schodach wejściowych do części parterowej. Na parterze budynku  znajdują się pomieszczenia administracyjne, oraz pokój nauczycielski. Wejście do budynku B schodami (brak poręczy) i podjazd o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, oraz wejście z poziomu chodnika z możliwością otwarcia obu skrzydeł (od strony budynku CKZ).Weście główne do budynku sali gimnastycznej na poziomie chodnika, podwójne drzwi umożliwiające wjazd wózkiem na poziom socjalny, brak podjazdu (schody1 stopień) do sali ćwiczeń, oraz wejście schodami z parteru budynku głównego. Budynek CKZ posiada dwa wejścia z poziomu chodnika, jedno z możliwością otwarcia obu skrzydeł. Brak jest stałego punktu kontrolnego zapewniającego bezpieczne wejście do budynków.

    1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Na parterze ulokowane jest m.in. Sekretariat, Kadry, Księgowość. Brak informacji o lokalizacji pomieszczeń  administracyjnych oraz pomieszczeń socjalnych. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

    1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

    W budynku jest możliwość podawania informacji głosowych brak jest pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    W odległości ok. 40 m od Szkoły znajduje się parking z 1 wydzielonym  miejscem parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

    1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.    W Zespole Szkół  Nr 1 nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi  tłumacza on-line.

    Raport o stanie zapewnienia dostępności  Zespołu Szkół Nr 1 

    w Ostrowi Mazowieckiej

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
   • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
   • (+48) 29 746 24 71
   • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
   • polakowska.marta@rubinek.pl
 • Nasze media społecznościowe