• TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

   Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

  • Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

    od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

   kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

    od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

   uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    20 lipca 2022 r. godz. 12.00 

   podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    do 25 lipca 2022 r.  

   kandydat do technikum i szkoły branżowej I stopnia pobiera ze szkoły do której złożył wniosek o przyjęcie, skierowanie na badanie lekarskie do poradni medycyny pracy. Skierowanie wydawane jest tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

    od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00  

   potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 

   ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.