• TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • od 17 maja 2021 r.  do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    

   od 17 maja 2021 r.  do 26 lipca 2021 r.  kandydat do technikum i szkoły branżowej I stopnia pobiera ze szkoły do której złożył wniosek o przyjęcie, skierowanie na badanie lekarskie do poradni medycyny pracy. Skierowanie wydawane jest tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy Prawo oświatowe).

    

   od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    

   22 lipca 2021 r. godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    

   od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00  potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    

   2 sierpnia 2021 r. godz. 14.00 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

    

   2 sierpnia a 2021 r. poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

    

   do 3 sierpnia 2021 r. opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

    

   do 5 sierpnia 2021 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.